ZAMERANIE A HISTÓRIA

TAKMA s.r.o. je nezávislá inžinierska a konzultačná firma zameraná na nasledovné oblasti:

 • jadrová energetika,
 • jadrová a radiačná bezpečnosť,
 • jadrový palivový cyklus,
 • spracovávanie a skladovanie rádioaktívnych odpadov,
 • klasická energetika, paroplynové elektrárne, kotolne, výmenníkové stanice,
 • uvádzanie do prevádzky priemyselných investičných celkov,
 • uvádzanie zariadení do prevádzky po rekonštrukcii alebo oprave,
 • vyraďovanie elektrární z prevádzky,
 • technická a požiarna bezpečnosť,
 • bezpečnostné ochranné systémy,
 • preklady technickej dokumentácie,
 • systémy zabezpečovania kvality,
 • prenájom nebytových priestorov.

Firma TAKMA s.r.o. bola pôvodne založená a zaregistrovaná do obchodného registra v roku 1994 pod názvom NUPSESO engineering s.r.o.. Všetci jej zakladajúci spoločníci už predtým samostatne podnikali v oblasti jadrovej energetiky a získané skúsenosti, výsledky prác a know-how preniesli do novej spoločnosti. V roku 2007 sa majitelia spoločnosti rozhodli zmeniť názov firmy na TAKMA s.r.o.

Firma disponuje vlastnou administratívno-prevádzkovou budovou vybavenou tiež priestormi na skladovanie zariadení a rozsiahlym vonkajším dvorom. Celý areál je strážený.

Od svojho založenia realizovala firma množstvo zákaziek na jadrových elektrárniach Mochovce a Jaslovské Bohunice, uvádzala do prevádzky Spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov Bohunice, vybudovala vonkajší teledozimetrický systém elektrárne Mochovce. Spolupracovala s konzorciom EUCOM (Siemens + Framatome) pri návrhu a realizácii bezpečnostných vylepšení JE Mochovce. Poskytovala technickú pomoc spoločnosti Iberdrola pri výmene hlavných kondenzátorov a separátorov vlhkosti na JE V2 Jaslovské Bohunice. Vykonávala technickú podporu pre jadrové projekty spoločnosti WorleyParsons. Pre Slovenské elektrárne vykonáva technické a koordinačné činnosti na dostavbe blokov 3 a 4 JE Mochovce.

Spoločnosť poskytuje služby tiež v oblasti klasickej energetiky, teplárenstva, energetických hospodárstiev výrobných podnikov ako aj pre technologické zariadenia a výrobné linky príbuzných priemyselných odvetví. Uvádzala do prevádzky spaľovňu komunálneho odpadu Bratislava. Pracovala pre Siemens na uvádzaní do prevádzky paroplynových elektrární Zayzoun (Sýria) a Sumgait (Azerbajdžan). Poskytovala technickú podporu spoločnosti E.ON pri výstavbe a uvádzaní do prevádzky paroplynovej elektrárne Malženice (Slovensko).

Našimi hlavnými zákazníkmi boli respektíve sú Slovenské elektrárne, České energetické závody, Siemens, Framatome, Skoda, EdF, Nukem, Iberdrola, E-ON, WorleyParsons, Enel, AREVA.

Podrobný prehľad doterajších aktivít firmy je uvedený v Zozname referencií.

ROZSAH ČINNOSTÍ

Investičná výstavba a uvádzanie zariadení do prevádzky:

 • súčinnosť s orgánmi štátneho dozoru pri povoľovaní a realizácii stavieb,
 • príprava osvedčení a certifikátov o zhode zariadení,
 • výber a hodnotenie dodávateľov,
 • kontrola kvality prác a plnenia termínov u výrobcov,
 • riadenie prác počas výstavby a uvádzania do prevádzky,
 • počítačové spracovanie a vyhodnocovanie harmonogramov postupu prác,
 • dodávka a výstavba technologických celkov na kľúč
 • výkon pomontážnych čistiacich operácií,
 • vypracovanie skúšobných postupov a programov,
 • vykonávanie skúšok zariadení,
 • realizácia komplexných skúšok technologických celkov,
 • riadenie a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky,
 • periodické prevádzkové skúšky zariadení,
 • dokladovanie skúšok, vystavovanie protokolov,
 • vypracovanie prevádzkovej dokumentácie.

Inžinierske služby:

 • postupy na riešenie neštandardných technologických situácií,
 • kontrolné programy na zistenie stavu zariadení (surveillance programy),
 • pravidelné skúšky funkčnosti dôležitých zariadení
 • expertízy, analýzy a postupy riešenia poruchových a havarijných stavov zariadení,
 • bezpečnostné správy, štúdie, rozbory,
 • krízový manažment pre prípady porúch a havárií technologických zariadení,
 • zavádzanie systémov zabezpečenia kvality,
 • audity systémov kvality,
 • spracovávanie technickej dokumentácie,
 • spracovávanie databáz údajov,
 • dočasné poskytovanie kvalifikovaných pracovníkov, technikov a inžinierov iným organizáciám.

Preklady a tlmočenie pre obchodných partnerov na spoločných projektoch:

 • preklady technickej dokumentácie zo slovenčiny/ češtiny do angličtiny a opačne,
 • tlmočenie - angličtina.
KVALIFIKÁCIA A PERSONÁL

Kvalifikácia a certifikáty:

TAKMA s.r.o. vlastnila Oprávnenie vydané Úradom jadrového dozoru SR podľa zákona č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie v rozsahu pre:

 • dovoz vybraných zariadení jadrových zariadení, ich časti, resp. polotovarov na ich výrobu,
 • skúšanie vybraných zariadení jadrových zariadení pred fyzikálnym spúšťaním jadrového zariadenia a pre prevádzkovateľa jadrového zariadenia i skúšanie počas spúšťania a prevádzky jadrového zariadenia.

TAKMA s.r.o. bola registrovaným konzultantom pre projekty PHARE / TACIS v centrálnom registri v Bruseli pod registračným číslom SLK - 20408.

TAKMA s.r.o. je členom Slovenskej nukleárnej spoločnosti.

TAKMA s.r.o. mala vypracovaný Čiastkový program zabezpečovania kvality NMS 21b pre jadrovú elektráreň Mochovce. Program je schválený Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodnutím č. 77/98.

Spoločnosť vlastnila schválený Čiastkový program zabezpečovania kvality pre rekonštrukciu jadrovej elektrárne Bohunice.

Spoločnosť bola držiteľom Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydaného Národným bezpečnostným úradom SR.

Spoločnosť je certifikovaným dodávateľom Slovenské elektrárne pre oblasti: stavebný, mechanický a elektrický návrh elektrárne, inžinierske služby, dodávky mechanických zariadení, poradenstvo a služby pre jadrové zariadenia, testovanie a skúšanie zariadení, aktualizácia technickej dokumentácie.

Vedúci pracovníci TAKMA s.r.o. majú dlhoročné skúsenosti v energetike, predovšetkým z riadenia, výstavby, uvádzania do prevádzky a z prevádzky jadrových elektrární (V-1, V-2 Jaslovské Bohunice, Mochovce, Temelín) ale aj iných oblastí priemyslu (spaľovňa komunálneho odpadu, priemyselné výmenníkové stanice, elektrárne s paroplynovým cyklom).

Personál

Súčasný pracovný tím TAKMA s.r.o. tvorí 17 kmeňových pracovníkov.

Pre uspokojovanie špeciálnych požiadaviek zákazníkov firma využíva služby osvedčených externých spolupracovníkov.

Pre preklady využívame okrem vlastných technických pracovníkov aj skupinu externých prekladateľov, ktorí sú využívaní podľa ich profesionálnej orientácie.

Pracovníci TAKMA s.r.o. vlastnia alebo v dobe vykonávania príslušnej činnosti disponovali nasledovnými certifikátmi odbornej spôsobilosti:

 • Zmenový inžinier pre JE VVER 440,
 • Operátor reaktora pre JE VVER 440,
 • Operátor sekundárneho okruhu pre JE VVER 440,
 • Osvedčenie podľa Vyhlášky SÚBP č. 66/1989 Zb.,
 • Interný audítor pre systémy kvality,
 • Vedúci audítor pre systémy kvality,
 • Osvedčenia podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z. pre tlakové zariadenia,
 • Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike (výroba a rozvod elektrickej energie, výroba a rozvod tepla) podľa zákona č. 70/1998.
ZAISTENIE KVALITY

Cieľom spoločnosti TAKMA s.r.o. je uspokojovať požiadavky zákazníkov a poskytovať kvalitné služby.
Toto je vedením spoločnosti cieľavedome presadzované zavedeným systémom zabezpečovania kvality podľa normy ISO 9001.

Dodržiavanie ustanovení firemného systému zabezpečovania kvality je povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti.

Za správnu aplikáciu, rozvoj, vyhodnocovanie a kontrolu dodržiavania zásad firemného systému zabezpečovania kvality zodpovedá poverený pracovník – manažér kvality, ktorý je podriadený priamo riaditeľovi spoločnosti.

Zabezpečovanie kvality prípravy a realizácie jednotlivých zákaziek sa riadi plánom kvality zákazky.