OBLASŤ PÔSOBENIA
  • jadrová energetika,
  • jadrová a radiačná bezpečnosť,
  • jadrový palivový cyklus,
  • spracovávanie a skladovanie rádioaktívnych odpadov,
  • klasická energetika, paroplynové elektrárne, kotolne, výmenníkové stanice,
  • uvádzanie do prevádzky priemyselných investičných celkov,
  • uvádzanie zariadení do prevádzky po rekonštrukcii alebo oprave,
  • vyraďovanie elektrární z prevádzky,
  • technická a požiarna bezpečnosť,
  • bezpečnostné ochranné systémy,
  • preklady technickej dokumentácie,
  • systémy zabezpečovania kvality,
  • prenájom nebytových priestorov.
SLUŽBY

Investičná výstavba a uvádzanie zariadení do prevádzky:

  • súčinnosť s orgánmi štátneho dozoru pri povoľovaní a realizácii stavieb,
  • príprava osvedčení a certifikátov o zhode zariadení,
  • výber a hodnotenie dodávateľov,
  • kontrola kvality prác a plnenia termínov u výrobcov,
  • riadenie prác počas výstavby a uvádzania do prevádzky,
  • počítačové spracovanie a vyhodnocovanie harmonogramov postupu prác,
  • dodávka a výstavba technologických celkov na kľúč
  • výkon pomontážnych čistiacich operácií,
  • vypracovanie skúšobných postupov a programov,
  • vykonávanie skúšok zariadení,
  • realizácia komplexných skúšok technologických celkov,
  • riadenie a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky,
  • periodické prevádzkové skúšky zariadení,
  • dokladovanie skúšok, vystavovanie protokolov,
  • vypracovanie prevádzkovej dokumentácie.

Inžinierske služby:

  • postupy na riešenie neštandardných technologických situácií,
  • kontrolné programy na zistenie stavu zariadení (surveillance programy),
  • pravidelné skúšky funkčnosti dôležitých zariadení
  • expertízy, analýzy a postupy riešenia poruchových a havarijných stavov zariadení,
  • bezpečnostné správy, štúdie, rozbory,
  • krízový manažment pre prípady porúch a havárií technologických zariadení,
  • zavádzanie systémov zabezpečenia kvality,
  • audity systémov kvality,
  • spracovávanie technickej dokumentácie,
  • spracovávanie databáz údajov,
  • dočasné poskytovanie kvalifikovaných pracovníkov, technikov a inžinierov iným organizáciám.

Preklady a tlmočenie pre obchodných partnerov na spoločných projektoch:

  • preklady technickej dokumentácie zo slovenčiny/ češtiny do angličtiny a opačne,
  • tlmočenie – angličtina.